PROMOCJA Z OKAZJI DNIA KOBIET KOD❤️KOBIETY15❤️ TO 15% ZNIŻKI NA CAŁY ASORTYMENT
Darmowa wysyłka od 149 zł! (Kurier InPost) Sprawdź status zamówienia 71 343 78 85 biuro@ideashirt.pl

Produkty

Brak wyników

Tagi

Brak wyników

Kategorie

Brak wyników

Zasady działania, które ułatwiają zamówienia w IdeaShirt.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego IdeaShirt.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ideashirt.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy IdeaShirt.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Kod rabatowy - jest to dokument lub kod (ciąg liter, cyfr i/lub znaków) umożliwiający odbiór rabatu przy zakupie produktów lub usług 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ideashirt.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy IdeaShirt.pl, działający pod adresem www.ideashirt.pl, prowadzony jest przez Yax Interactive Mateusz Piwnicki, ul. Generała Romualda Traugutta 135/1a, 50-419, Wrocław, NIP: 8322018412,  zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 100730267.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do internetu

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa IdeaShirt.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ideashirt.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

IdeaShirt.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez IdeaShirt.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię IdeaShirt.pl.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Kody rabatowe nie podlegają sumowaniu się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden kod zniżkowy. W przypadku wprowadzenia obu kodów przy jednym zamówieniu uwzględniony zostanie kod o wyższej wartości. Dotyczy to zarówno rabatu ilościowego, jak i wprowadzenia kodów rabatowych. 

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla IdeaShirt.pl,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ideashirt.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z IdeaShirt.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 2-7 dni roboczych. W okresie zwiększonej liczby zamówień (święta, cykliczne wydarzenia itp.) czas realizacji może się wydłużyć do 14 dni roboczych. 

 

V. DOSTAWA I ODBIÓR

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

 • Poczty Polskiej
 • Firmy kurierskiej
 • Paczkomatów

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: IdeaShirt.pl TRAUGUTTA 135 50-419 WROCŁAW Polska Pon-Pt 10.00-18.00

Koszty dostawy wynoszą: Kurier UPS: 20 zł, Kurier Inpost: 17 zł, Poczta Polska, Paczkomat InPost: 15 zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi:

 • Kurier: 1 dzień roboczy, które liczy się od dnia zrealizowania zamówienia.
 • Poczta Polska, InPost:3 dni robocze, które liczy się od dnia zrealizowania zamówienia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ideashirt.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

5. Zamówienia powyżej 10 sztuk są pakowane zbiorczo.

6. Zamówienia są pakowane w materiały zabezpieczjące z logo naszej firmy. W przypadku zapakowania materiałów w materiały nie oznakowane logo IdeaShirt.pl zalecamy dokładne sprawdzenie zawartości w obecności kuriera

7. Zamówienie w których znajdują się szklane elementy (kubki) zawsze są wysyłane za pośrednictwem kuriera ze specjalnym oznaczeniem ,,uwaga szkło". Klienci są zobowiązani do sprawdzenia przesyłki przy kurierze w celu złożenia reklamacji jeżeli przesyłka zostanie dostarczona uszkodzona. 

8. Darmowa dostawa od 199 zł jest realizowana przez kuriera inpost. 

9. Zamówienia z opcją dostawy Odbiór osobisty, zwroty oraz reklamacje, są magazynowane maksymalnie przez okres sześciu miesięcy. Po tym czasie, nieodebrane zamówienie zostaje zutylizowane. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu, po uiszczeniu opłaty magazynowania, w wysokości 20 zł/miesięcznie.

10. Dostawy za granicę do 1 kg realizowane przez pocztę polską. Powyżej 1 kg wycena indywidualna w celu ustalenia dokładnego kosztu wysyłki za granicę. 

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • przelewem
 • płatnością w systemie PayU
 • płatnością w systemie PayPal

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Yax Interactive Mateusz Piwnicki, Traugutta 135, 50-419 Wrocław, biuro@ideashirt.pl, Telefon: 48 71 343 78 85) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Proszę odesłać rzeczy na adres IdeaShirt ul. Szkolna 11 59-900 Łagów lub przekazać nam rzecz na adres Yax Ineteractive Mateusz Piwnicki ul. Traugutta 135/1a 50-419 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Ustawa o prawach konsumenta Dz.U.2017.0.683 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

Art. 38. prawa konsumenta

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz- łącznie połączone z innymi rzeczami

Wzór odstąpienia od umowy jest dostępny pod następującym linkiem: https://ideashirt.pl/pomoc/pouczenie-o-odstapieniu-od-umowy

Ogólne prawo odstapienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy to uprawnienie konsumentów, które pozwala im zrezygnować z zawartej umowy bez podawania przyczyny w określonym czasie. Poniżej przedstawiam ogólne zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy w niektórych jurysdykcjach, jednak warto sprawdzić konkretne przepisy obowiązujące w danym regionie, ponieważ mogą się one różnić.

Podstawowe informacje na temat prawa odstąpienia od umowy:

 1. Termin na odstąpienie: Zazwyczaj konsument ma określony czas (najczęściej 14 dni) na odstąpienie od umowy od chwili otrzymania produktu. Czas ten może być różny w zależności od jurysdykcji.

 2. Bez podawania przyczyny: Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy. Może to zrobić na zasadzie swojego wyboru.

 3. Forma pisemna: W niektórych przypadkach, aby skorzystać z prawa odstąpienia, konsument może być zobowiązany do złożenia oświadczenia w formie pisemnej, chociaż coraz częściej dopuszcza się także możliwość złożenia oświadczenia drogą elektroniczną.

 4. Zwrot kosztów: Jeżeli konsument zdecyduje się na odstąpienie od umowy, sprzedawca zobowiązany jest zwrócić wszelkie dokonane przez klienta płatności, w tym koszty dostawy, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 5. Zwrócenie produktu: Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu sprzedawcy, chyba że sprzedawca zgodzi się na inne rozwiązanie. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, o ile nie jest to konieczne do sprawdzenia cech, właściwości i funkcjonowania produktu.

 6. Produkty wyłączone: Niektóre produkty, takie jak towary niestandardowe, świadczenie usług rozpoczętych za zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia, czy produkty, które z powodu swojej natury nie nadają się do zwrotu, mogą być wyłączone z prawa odstąpienia od umowy.

Warto pamiętać, że przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu, więc zawsze warto sprawdzić aktualne regulacje obowiązujące w danej jurysdykcji.

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. IdeaShirt.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Yax Interactive Mateusz Pwinicki, TRAUGUTTA 135, 50-419, Wrocław, biuro@ideashirt.pl. IdeaShirt.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IdeaShirt.pl nie jest producentem Towarów. IdeaShirt.pl nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

3. IdeaShirt.pl zastrzega:

- po złożeniu zamówienia przez klienta i zmianie statusu na "W trakcie realizacji" IdeaShirt.pl nie ma obowiązku uwzględniania zmian w zamówieniu przekazywanych przez klienta

- po przyjęciu zamówienia nie ma możliwości jego anulowania

- kolory odzieży dostępne w ofercie sklepu IdeaShirt.pl z przyczyn technicznych oraz operacyjnych mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego koloru tkaniny. Wynika to z różnić w wyświetlaniu kolorów na różnych ekranach komputerów oraz odstępstwa w kolorystyce u różnych producentów tekstyliów

wizualizacja produktu oraz nadruku zawarta w aplikacji internetowej www.ideashirt.pl/projektuj# ma charakter przybliżony i stanowi jedynie ilustrację rzeczywistego wyglądu produktu oraz rzeczywistego wyglądu nadruku. Rzeczywisty rozmiar nadruku jest uzależniony również od rozmiaru wybranego produktu tj. na koszulkach damskich w rozmiarach XS i S maksymalne wymiary nadruku to ok. 25 cm szerokości i 30 cm wysokości; na koszulkach damskich w rozmiarze od M do XXL maksymalne wymiary nadruku to ok. 35 cm szerokości i 40 cm wysokości; na koszulkach męskich w rozmiarze S maksymalne wymiary nadruku to ok. 35 cm szerokości i 40 cm wysokości; na koszulkach męskich w rozmiarze od M do 3XL maksymalne wymiary nadruku to ok. 40 cm szerokości i 50 cm wysokości. Maksymalne wymiary nadruku dobierane są proporcjonalnie do umieszczonej w kreatorze grafiki.

- możliwość zaistnienia rozbieżności  pomiędzy rozmiarami w danych, ogólnie przyjętych grupach rozmiarowych (XS, S, M, L, XL, XXL) do 15% wymiarów w danej grupie rozmiarowej. Wynika to z rozbieżności w danych grupach rozmiarowych wśród producentów tekstyliów, z których produktów korzysta Ideashirt.pl

- w ramach reklamacji rozpatrzonej pozytywnie wykonujemy produkt jeszcze raz

- dostawa odbywa się zazwyczaj w terminie trzech dni roboczych od zmiany statusu zamówienia z „Oczekujące” na „W trakcie realizacji”. IdeaShirt zastrzega sobie, że okres ten ze względów produkcyjnych może bez wcześniejszego poinformowania Nabywcy wydłużyć się do 14 dni roboczych od otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia

- Ideashirt.pl na materiałach o niestabilnej strukturze chemicznej takich jak bawełna, szkło, ceramika, drewno, hips, dibond itp. nie gwarantuje pełnej powtarzalności nadruków lub haftów

-Ideashirt.pl nie ponosi kosztów zwrotu zamówienia do reklamacji. Jednak po rozpatrzonej pozytywnie reklamacji można uzyskać kod żniżkowy o wartości 15% na kolejne zamówienie. W celu otrzymania rekompensaty należy wysłać maila na sklep@ideashirt.pl

4. W przypadku tekstyliów klienta, klient przekazuje nam tekstylia do znakowania na własną odpowiedzialność. Klient pozostwia własne tekstylia na swoją odpowiedzialność. 

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. IdeaShirt.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić IdeaShirt.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Yax Interactive Mateusz Piwnicki, TRAUGUTTA 135, 50-419, Wrocław, biuro@ideashirt.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. IdeaShirt.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IdeaShirt.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IdeaShirt.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę IdeaShirt.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Do pobrania:
Wzór protokołu reklamacyjnego

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Yax Interactive Mateusz Piwnicki, Traugutta 135, 50-419 Wrocław , biuro@ideashirt.pl , Telefon: 48 71 343 78 85

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Logo firmy ideashirt , która zajmuje się tworzeniem własnych projektówkoszulek, bluz z własnym nadrukie, gadżetów z własnym nadrukien itp.

pokaż koszyk
0produkt w koszyku
0PLNłącznie
0%rabatu
złóż zamówienie
Zamów jeszcze 5 produkt i otrzymaj 5% rabatu!

Metody płatności

wsparcie